OPPABP - OPPA-Inovace Budovy

Rozsah: 20 M
Počet kreditů: NE
Forma ukončení:
Inovace studijního programu Budovy a prostředí

Doba řešení projektu: 1.7.2013-28.2.2015
Projekt inovuje stávající studijní program Budovy a prostředí, který navazuje na bakalářské studijní programy Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství a příbuzné programy. Program je vyučován na Fakultě stavební ČVUT v Praze od školního roku 2007/2008 a vychovává ročně 70 až 80 stavebních inženýrů se zaměřením technická zařízení budov a konstrukce budov. Jejich uplatnění na trhu práce je převážně v konzultačních, projekčních a realizačních firmách. Zaměření programu umožňuje absolventům řešit kromě navrhování, realizace a provozování budov též v současnosti velmi aktuální otázky spojené s energetickými koncepty a audity budov, zpracování průkazů energetické náročnosti budov a certifikací budov.

Informace o Operačním programu Praha: WWW stránky ZDE


Projekt je v rámci ČVUT řešen ve spolupráci pracovišť K125 Technická zařízení budov a K124 Konstrukce pozemních staveb.

Přednášky


Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

  Téma Přednášející
1 Vytvoření nových studijních materiálů

Aktualita:
Autoři studijních materiálů byli vybráni. Tvorba elektronických studijních materiálů probíhá. Materiály budou po dokončení k dispozici na stránce předmětu.

Přehled vytvářených studijních materiálů: Informace pro autory:
Titulní stránka pro studijní materiály:
Skripta v programu Word
Prezentace v programu Powerpoint
Oficiální loga a šablony dokumentů projektu jsou zde.


doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
2 Podpora účasti na Letní škole TZB
Aktivita je zajišťována pracovištěm K125 Technická zařízení budov.

Aktualita:
Letní škola TZB proběhla 10-12.9.2014 v Českém Šternberku.

Účast byla podpořena z projektu OPPA.
WWW stránka letní školy ZDE.

Fotografie z Letní školy:

Do Letní školy jsou přijímáni studenti, kteří by v následujícím semestru měli zpracovávat diplomovou práci.Tato klíčová aktivita je zaměřena na podporu studentů, kteří budou vybráni k účasti na Letní škole TZB, pořádané v roce 2014 Katedrou Technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s organizačním garantem Společností pro techniku prostředí.
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
3 Odborná praxe studentů
Aktivita je zajišťována pracovištěm K124 Konstrukce pozemních staveb.

Aktualita:
Pracoviště K124 a K125 připravilo na leden 2015 odbornou exkurzi.

Vybraní studenti se zúčastnili exkurze do firmy ATREA.
4 Rozšíření vybavení pro odbornou výuku

Aktualita:
Zakoupeny byly dataloggery firmy Comet, čidla teploty, materiál pro laboratorní úlohy, ochranné pomůcky,software Dial.

Nedílnou součástí závěrečných prací většiny studentů programu Budovy a prostředí je experiment a pokročilé výpočetní modelování. Kombinace teoretického rozboru, výpočtů a experimentu vede k hlubšímu pochopení zpracovávaného tématu. V poslední době jsou experimentální činnost i pokročilé výpočetní modelování rozšiřovány do klíčových předmětů Specializovaný projekt 1 a 2, které předchází závěrečné práci. Výuka i závěrečné práce v rámci studijního programu Budovy a prostředí směřují ke správnému navrhování budov s komfortním vnitřním prostředím a zároveň nízkým nepříznivým dopadem na životní prostředí. Právě pro tyto účely jsou určena nakupovaná zařízení.
5 Vyzvaná přednáška prestižního zahraničního lektora
Aktivita je zajišťována pracovištěm K125 Technická zařízení budov.

Aktualita:
Přednáška proběhla 2.10.2014 v C215. Pozvánky na akci byly umístěny v tištěné formě v budově fakulty stavební. Studenti programu Budovy a prostředí byli informováni v průběhu výuky (prof. Karel Kabele).
Pozvánka na přednášku

Přednášejícím je profesor THAM KWOK WAI (Dr). Osobní profil přednášejícího je možné nalézt ZDE.
Profesor Tham Kwok Wai patří k předním odborníků v oblasti vnitřního prostředí budov a navrhování budov.

Přednáška-prof. Tham

Fotografie z přednášky:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
6